عکس بستنی زمستونی خانگی
*مامان ارزو *
۲۵
۳۶۰

بستنی زمستونی خانگی

۹ اردیبهشت ۹۹
زنده باد آنکس که گاهی یادی از ما میکند

از خجالت ما غریبان غرق دریا میکند

حال ما میپرسد و از مهربانی های خود

این دل رنجور ما را عطر گلها میکند.
...
نظرات