عکس کیک کشمشی گردویی
⚘سهیلا⚘
۰
۱.۷k

کیک کشمشی گردویی

۱۵ خرداد ۹۹
هر آخرِ هفته ، به رسمِ "مادربزرگم" برایت دعاهای خوب می کنم...
دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر...
دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه هایِ صعود و پروازت ، بسیار...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ،
هرگز محتاجِ دستِ بی انصافِ دنیا نشوی...
هرگز دلت نگیرد ،
و چشم هایِ روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد...
دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛
که عاشقت باشد ،
و کسانی کنارت باشند ؛
که تو را می فهمند و هوایِ دلت را دارند...
من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛
من آرزوهایِ زیبایِ تو را آرزو می کنم ...
آرزو می کنم به معنایِ واقعی "زندگی کنی 
...