عکس شیرینی دانمارکی بازاری
منیژه
۳۶
۱.۹k

شیرینی دانمارکی بازاری

۲۷ تیر ۹۹
بیچاره جمعه !
عُرضه ی ابراز دلتنگی هایمان را نداشتیم ،
کلِ هفته پشت غرورِ لعنتیمان پنهان شدیم ،
و ادای آدم های شاد را در آوردیم ...
به جمعه ی بخت برگشته که رسیدیم ؛
کم آوردیم ...
خسته شدیم ...
زورمان به سکوت این ته تغاریِ هفته رسید و ...
انگشت اتهاممان را به سمت چشمان معصومش نشانه رفتیم ...
جمعه تقصیری ندارد !
او فقط زمان مناسبی را برای آمدن بلد نبود .
جمعه جان ؛
می شود بروی و پنج شنبه بیایی ؟ !
پنج شنبه ها حال همه مان خوب است ...

#نرگس_صرافیان_طوفان

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات