عکس کلوچه کنجدی

کلوچه کنجدی

۲۰ شهریور ۹۹
شادی و غم هردو به موازات هم می روند. زمانی که یکی استراحت می کند دیگری جبران می کند
...