عکس آش ترخینه بروجردی

آش ترخینه بروجردی

۲۵ تیر ۹۴
ماه خدا درپایان است باز من و استرس نکند از فرصتی که خدا به من داد خوب استفاده نکردم،نکند دست خالی برگشتم از مهمانی، بدون توشه ای که میزبان همراهم، کرده باشد.....
بغض گلویم را می فشرد اشک مناظر را در نظرم مواج کرده،یارب در این دوروز باقی مانده نظری به حال زارم کن ،روسیاهم، روسپیدم کن
ان شاءالله همه از فرصتی که خدا بهمون داد به خوبی استفاده کرده باشیم و مورد لطف و مغفرت الهی قرار گرفته باشیم
...
نظرات