عکس کیک شکلاتی
mobina.14
۳۴
۲۹۲

کیک شکلاتی

۱۸ آذر ۹۹
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

"سعدی"
...
نظرات