عکس خورش میگو #چالش عکس قدیمی _

خورش میگو #چالش عکس قدیمی _

۲۷ دی ۹۹
# چالش _غذای محلی # از مامی مهستی _مهیاس
/ خورش میگو * رشته پلو / دختر جنوبی پز 😍
کمی تفکر 👇
ڪم باش !
اصلا هم نگرانِ
ڪم شدنت نباش ،
آنڪس ڪه اگر
ڪم باشی گمت کند ،
همانيست ڪه اگر زياد باشی
حيفت می ڪند !
سعی نڪن متفاوت باشی ،
فقط خوب باش !
اين روزها خوب بودن
به اندازہ ڪافی متفاوت است..
...
نظرات