عکس نان شمالی کلن
spring flowers
۳۷
۵۰۹

نان شمالی کلن

۲۴ بهمن ۹۹
دوباره این نون خوشمزه رو پختم گفتم دفعه ی پیش نونم زیاد پف نکرد به خاطر آب بود که کم ریخته بودم رطوبت نونم کم بود.
...
نظرات