عکس قیمه بادمجون
فاطمه گلی
۲۶
۲۹۸

قیمه بادمجون

۳ هفته پیش
سر تا پایم را خلاصه کنندمیشوم مشتی خاک که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه یا سنگی در دامان یک کوه یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک اقیانوس
شاید خاکی از گلدان یا حتی غباری بر پنجره اما مرا از این میان برگزیدند:برای"نهایت"برای "شرافت" برای "انسانیت"و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام دادبرای:"نفس کشیدن" "دیدن" "شنیدن" "فهمیدن" و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید.من منتخب گذشته ام:برای "قرب"برای"رجعت" برای"سعادت" من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده:به "انتخاب" به "تغییر" به "شوریدن" به "محبت"وای بر من اگر قدر ندانم.....
...
نظرات