عکس لوبیا پلو(پلویی ساده ولی بسی خوشمزه)
فاطمه گلی
۴۰
۳۰۷

لوبیا پلو(پلویی ساده ولی بسی خوشمزه)

۲ هفته پیش
"راضیم به رضای خدا"
کشاورزی بود که تنها یک اسب برای کشیدن گاو آهن داشت. روزی اسبش فرار کرد.
همسایه ها به او گفتند: چه بد اقبالی!او پاسخ داد:راضیم به رضای خدا.
روز بعد اسبش با دو اسب دیگر برگشت. همسایه ها گفتند: چه خوش شانسی! او گفت:راضیم به رضای خدا.
پسرش وقتی در حال تربیت اسبها بود افتاد و پایش شکست. همسایه ها گفتند :چه اتفاق ناگواری!او پاسخ داد راضیم به رضای خدا.
فردای آن روز افراد دولتی برای سرباز گیری به روستای آنها آمدند تا مردان را به جنگ ببرند اما پسر او را نبردند .همسایه ها گفتند:چه خوش شانسی ! او گفت:راضیم به رضای خدا.
همانطور که زندگی ادامه دارد.....
و خدا هیچگاه بنده اش را نمی آزارد....‌.
که او عاشق ترین معشوق است‌.
از صمیم قلب میگوییم
راضیم به رضای خدا
...
نظرات