عکس سمنو واسه زن دایی گلم
فاطمه گلی
۲۶
۲۵۴

سمنو واسه زن دایی گلم

۲ هفته پیش
گاهی آدم نیاز دارد نفهمد نیاز دارد میان کوچه های علی چپ لی لی بازی کند،نیاز دارد بستنی قیفی بخرد و بدون مراعات و ترس از قضاوتها،لیس بزند.یا گاهی روی جدول های کنار خیابان راه برود، آدم نیاز دارد گاهی سر به هوا باشد😁بلند بلند بخندد،تا بغضش گرفت بزند زیر گریه و با مشتش پلک های خیسش را پاک کند درست شبیه کودکی اش😇 آدم است دیگر،آمده تا برای خودش زندگی کند،نه مردم،من نمی دانم کی میخواهیم یاد بگیریم آرمان هایمان را به این و آن تحمیل نکنیم،هر کس باید خودش باشد😎
دست از سر دیگران و زندگیشان برداریم.آنقدر حواسمان به رفتارهای این و آن بود، که یادمان رفت خودمان زندگی کنیم......
...
نظرات