عکس سمبوسه
ترنم و طلوع
۵۹
۵۷۰

سمبوسه

۴ اسفند ۹۹
#قرار گروهی .چند ماه پیش در منزل قبلی پختم.
...
نظرات