عکس خورش قیمه
حدوکدو
۱.۱k
۲.۲k

خورش قیمه

۵ اسفند ۹۹