عکس بامیه پزون

بامیه پزون

۲۹ فروردین ۰
#مثبت زندگی
مراقبت از خود یعنی...

خانه ی متبركى در درون خود
داشته باشم
كه بتوانم در هر لحظه که میخواهم وارد آن شوم
در را ببندم و در آرامش باشم
مانند عمق دریا
كه مملو از آرامش است'!
هنگاميكه همه ی اطراف و اكناف پر از مشكلات به نظر می رسد.!
...
نظرات