عکس گلت هلو
♡Chef_Janan♡
۴۲
۴۹۱

گلت هلو

۲۷ خرداد ۰
بهترین جفت درجهان خنده وگریه است☻☹

آنهاهیچگاه یکدیگررا همزمان ملاقات نمیکنند👀

ولی

اگر آن دویکدیگر راملاقات کردند👥

آن لحظه بهترین لحظه زندگی شماست😄⚘

آرزو می‌ کنم امروز بهترین جفت اتفاق بیفتد🌈


#جانان
#گلت #گلت_هلو #شیرینی #خوشمزه #بهاری
...