عکس کباب ترش گیلانی
محبوبه عباسی
۴۲۰
۵.۳k

کباب ترش گیلانی

۲۴ تیر ۰۰
یک روز می فهمی که عاقبت، این تویی که برای خودت می مانی و آدم ها هرچقدر هم عزیز و هرچقدر هم نزدیک؛ دنبالِ زندگی و آرزوهای خودشان می روند.
روزی به خودت می آیی،
روزی که تارهای سفید موهایت در نبرد تن به تن با تارهای سیاه، پیروز شده اند،
و تو مانده ای و حسرتِ کارهایی که نکرده ای، لذتی که نبرده ای و زمانی که برای خودت نگذاشته ای!
تو مانده ای و آرزوهایی که برای رسیدنشان دیر است!
روزی تو پیر خواهی شد و این "برای دیگران بودن ها" و خودت را فراموش کردن ها، حریفِ حسرت و بغض های شبانه ات نخواهندشد!
#محبوبه_عباسی
#کباب_ترش
...
نظرات