عکس حلیم گندم
هستی وحلما
۱۰
۵۴۹

حلیم گندم

۵ مرداد ۰
هر روز آغازیست دوباره🍃💐
براے آموختڹ و بالیدڹ!
آغازے براے
تڪاندڹ غبار از دل،
و نشاندڹ غنچه هاے
"محبت و عشق" !
پس شروع دوباره
زندگے بر شما مبارڪ...

تقدیم به شما دوستان♥️
و رفقای با معـرفـت 🍃💐
...
نظرات