عکس مرغ زعفرانی
باران سجادی
۵۱
۱.۲k

مرغ زعفرانی

۱۰ مرداد ۰
♥️عاشق شوید
نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی
به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر
عاشق شوید ...
وفاداری لذت دارد ...
...
نظرات