عکس خشک کردن میوه

خشک کردن میوه

۲۳ مهر ۰۰
آدم هایے ڪه روح بزرگے دارند،
عقده هاے ڪمترے دارند،
شعور بیشترے دارند و قلب مهربانتری...
برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم هاے ڪوچک و حقیر
با عقده هاے بزرگ ترسناڪترند...
چون از صدمه زدن
به دیگران هراسے ندارند ...!!


#محبوبه_عباسی
#میوه_خشک
...
نظرات