عکس شیرینی دانمارکی
❤zahra،Z&B❤
۴۲
۱.۲k

شیرینی دانمارکی

۶ آبان ۰
لطفاکارهای دیگم روهم تحویل بگیرید😄😘
موادلازم برای تهیه شیرینی دانمارکی

موادلازم:
خمیرمایه:۱ ق غذاخوری
شکرقهوایی یاسفید:۱ق غذاخوری
شیرولرم:۲۰۰میلی لیتریایک لیوان
آرد:۶۰۰گرم
وانیل:۱/۲ق چایخوری
پودرشکر:۳ق غذاتوری سرپُر
نمک:۱ق چایخوری
تخم مرغ:۲عددسفیده ویک عددزرده ،که زرده دوم روبرای رومال کنارمی گذاریم
روغن مایع:۳۰ گرم

موادکرمی داخل خمیر
شیر:۱پیمانه
شکر۲/۳پیمانه
آرد:۶ق غذاتوری
وانیل:۱/۲ ق چایخوری

طرزتهیه خمیر:خمیرمایه، شکریک ق وشیرولرم (سه مواداول)راباهم مخلوط کرده وسرش رومی پوشانیم تاعمل بیاد
درظرفی دیگرآردرایکبارالک کرده ووسط آردراگودکرده ووانیل ،پودرشکر(۳ق غ)ونمک راریخته وباهم مخلوط می کنیموبعدتخم مرغ ،روغن مایع وخمیرمایه رواضافه می کنیم وخوب ورزمی دهیم وبرای اینکه کمی ورزدادن برامون راحت بشه به اندازه یک تادوق غذاخوری میتونیددرحین ورزدادن به خمیرمون آردبزنیداین ورزدادن روتاده دقیقه ادامه بدیدتاجایی که دیگه خمیربه دستامون نچسبه،درآخردستامون ر باچندقطره روغن چرب کرده وخمیرراگردکرده ودرداخل ظرف دردارمیگذاریم وباپارچه می پوشانیم تاخمیربه مدت یک تادوساعت استراحت کند

تهیه موادکرمی:شیر،آردوشکرراباهم مخلوط کرده وازالک ردکرده تاگلوله نمونه وبعدروی حرارت ملایم قرارداده تامانتدفرنی شودالبته کمی ازفرنی بایدسفت تربشه تادرحین پخت ازخمیرمون بیرون نزنه ودرآخروانیل رومخلوط می کنیم وروی نوادراباپارجه بسته تارویه نبندد
وقتی خمیرپف کردوپف خمیرراگرفته وخمیررابه شکل مستطیل بازکرده ووبرش های دوبندانگشتی داده ومقداری ازموادکه داخل قیف ریخته ایم روی تقریبالبه ی خمیرمی ریزیم وبعدخمیررارول کرده ومی پیچیم ودوباره خمیرهای رول شده رابه مدت ۲۰ دقیقه استراحت می دهیم وبعدازاین مدت روی خمیرهای رومال کرده که زرده رابامقداری شیرمخلوط کرده وروی شیرینی هامی مالیم وکتی کنحدیاشکردانه دُرُشت می مالیم و ودرفرازقبل گرم شده که یک کاسه آب گذاشتم خمیررابه مدت ۳۰ دقیقه بادمای ۱۸۰ درجه قرارمی دهیم تاآماده شودبعدازاینکه ازفردرآوردیم روی شیرینی هاروعسل رقیق شده می مالیم یاشربت بارروی شیرینی هامی ریزیم وبعدازکنی خنک شدن میل می کنید
...
نظرات