عکس کوکی کدو حلوایی

کوکی کدو حلوایی

۱۱ آذر ۰
سلام عزیزان.آخر هفته تون به خیر و نیکی💙💙

به خودت افتخار کن اگر با همه ی بد بودن‌ها بدی را به دلت راه نداده ای،به قلبت که به رغم همه ی دل شکستن ها دلی را نیازرده و به پاهایت که همواره ایستاد تا با هر زخم، دیوار خوبی های این خسته نلغزد.به خودت افتخار کن به درونی که همیشه همراه توست به وجدان بیداری که هیچگاه خاموشی در آن راه ندارد.
به دست هایی‌که می بخشد و میگذرد از دنیای آدمهایی که با خودشان هم بیگانه اند.به خودت افتخار کن که باز هم میخندی بازهم میبخشی و باز هم مهربانی به حُرمِ نفس هایی که شاید هرلحظه به شمارش بیفتند و چشم هایی که از دیدن زیبایی های این زندگی بازبماند.
اگه با همه ی بد بودن ها بازهم خوبی و خوب بودن را از یادت نبرده ای به خودت افتخار‌ کن و به خدایی که هیچگاه دست های تو را رها نکرده است..
#کوکی#کدوحلوایی#کوکی-کدو#پاییز
...
نظرات