عکس پاپسیکلز

پاپسیکلز

۸ دی ۰
سفارش مشتری عزیزم
♥️ مثـل خُـدا باش ...
خوبی دیـگران راچنـدین برابر جبران کن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
با مظلـومان و درمـانده گان دوستی ڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
عیـب و زشتی دیـگران را فـاش نڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت ڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
بـدون توقع و چشمـداشت نیڪی ڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
بدی دیگران را با خوبی تـلافی ڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
با بـزرگواری و بی نیازی از مـردم زندگی ڪن‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ،
اشتبـاهات دیگران را نادیده بگیر و ببخش‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ...
بـرای اطـرافیـانت دلـسوزی ڪن ‼️

♥️ مثـل خُـدا باش ،
مهـربان تـر از همـه 👌☺️♥️
#ایده #یلدا #یلدایی #پاپسیکلز #پاپسیکلز_یلدایی
...
نظرات