عکس ترشی سبزیجات
sedi
۹۵
۲.۳k

ترشی سبزیجات

۱۵ دی ۰۰
"هـــر آنــــــچه هستــــــ ... در اخــتيار خداست
از خـــــدا بخواه ..."

آنقــدر بيــنهايت است كـه ميتـوانى با خــيال آســوده
نـشـدنى هايت را به او بســــــپارى
و
بـــدانى تنهــا وجود او تـــمام غيــر ممكــن هاى
زنـدگيت را ممكــــــن ميكند
...
نظرات