عکس حلیم گندم
sepide
۱۴۱
۱.۲k

حلیم گندم

۱۷ دی ۰

✔️ هر چيزی که اذیتت میکنه، داره صبر کردن رو بهت یاد میده

✔️ هر کسی که ترکت میکنه، داره بهت یاد میده چجوری رو پاهای خودت بایستی

✔️ هر چيزی که عصبانیت میکنه داره بهت بخشش و شفقت رو یاد میده

✔️ هر چيزی که ازش متنفری داره بهت عشق بی قید و شرط رو یاد میده

✔️ هر چيزی که ازش میترسی داره بهت شهامت مقابله باهاش رو یاد میده

✔️ و هر چیزی که نمیتونی کنترلش کنی داره بهت چگونه رها کردن رو یاد میده..
...
نظرات