عکس نان مخصوص رمضان تبریز
m.yasna
۳۴
۶۱۵

نان مخصوص رمضان تبریز

۱۳ بهمن ۰۰
هرخانه‌ای حال و هوایِ خاص
خودش را دارد
بعضی از خانه‌ها همین که وارد می‌شوی،
عجیب آرامت می‌کنند 
انگار که جادویت کرده باشند..
بعضی از خانه‌ها رسم‌شان است صبح‌هایِ جمعه آفتاب نزده تاسرِ کوچه را آب و جارو می‌کنند..
بعضی از خانه‌ها، هیچ وقت دلتنگی ندارند 
بعضی از خانه‌ها صبح‌هایِ زود ،
بویِ چایِ تازه‌دم و نانِ برشته می‌دهند 
و ظهر‌ها بویِ پیاز داغ ونعنا،
وغروب‌ها بویِ هل و دارچین..
بعضی خانه‌ها انگار مٵمنِ نورند

بعضی از خانه‌ها آبرویِ یک محله‌اند!!...
راستی چرا تویِ قیمتِ خانه‌ها، این چیزها حساب نمی‌شود؟!
...