عکس کلوچه سیب و دارچین 
چالش چایی تازه دم با بانو توران برومند
yalda
۱۰۸
۶۵۰

کلوچه سیب و دارچین چالش چایی تازه دم با بانو توران برومند

۱۹ بهمن ۰
به خودت احترام بگذار ،

گاهی یک چای داغ بریز

داخل زیباترین استکان خانه

یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش . . .

بنشین و به خودت بگو :

بفرمایید ، چایتان سرد نشود . . .!

به خودت ؛ باورت و زندگی ات عشق بورز . . .
...
نظرات