عکس خشک کردن میوه
گندم
۰
۷۹۱

خشک کردن میوه

۲۹ فروردین ۰۱
تغییر اجباری است! تغییر از تو اجازه نمیگیرد و وارد زندگیت میشود اما رشد چیزیست که به اراده تو بستگی دارد
تو هستی که تصمیم میگیری رشد کنی


#میوه_خشک #میوه #چیپس_میوه #خشکبار
...