عکس آش رشته ی بابلی

آش رشته ی بابلی

۱۰ اردیبهشت ۰۱
غلظت نهایی
#آش رشته ی بابلی
...