عکس کنگر پلو
مامان سروش
۹
۲۳۴

کنگر پلو

۲ ماه پیش
کنگرپلورومتفاوت تردرست کردم‌کنگرساقه سفیدش روخوردکردم وتمیزشستم وگذاشتم تواب پخته بشه باکمی شویدوبرنج داخلش ریختم وابکش کردم ودم گذاشتم وکوفته قلقلی هم براکنارش سرخ کردم‌...
...
نظرات