عکس کنگر پلو
مامان سروش
۱۳
۳۰۵

کنگر پلو

۱۹ اردیبهشت ۰۱
کنگرپلورومتفاوت تردرست کردم‌کنگرساقه سفیدش روخوردکردم وتمیزشستم وگذاشتم تواب پخته بشه باکمی شویدوبرنج داخلش ریختم وابکش کردم ودم گذاشتم وکوفته قلقلی هم براکنارش سرخ کردم‌...
...
نظرات