عکس کیک اسفنجی قنادی
Akram
۱۶۵
۹۶۶

کیک اسفنجی قنادی

۳ خرداد ۰۱
سلام دوستای عزیزم،،،😘
کیکی که مشاهده میکنیدکیک 12سالگی خواهرزاده عزیزمه،که حسابی سوپرایزشد،،،سوپرایزش خیلی بامزه بودوتمام مدتی که کیک روخامه کشی میکردم مطهره جونم پیشم بودوفکرمیکردکیک تولدیکی ازدخترای فامیلمون هست،،،البته تولدش 2اردیبهشت بودچون من میخواستم 15اردیبهشت برم براسالگردبابای عزیزم دیگه خواهرم تولدانداخت اون موقع،،، قبل ازتولدخواهرزادم هی ب من پیام میدادخاله میتونی ماه دیگه بیای میخوام تولدبگیرم منم بهش گفتم اون موقع نمیتونم بایدبرافلانی کیک درست کنم اونم حسودیش میشدمیگفت من واجبترم یا اون،خلاصه خواهرم چون میخواست تدارکات قبل ازتولدببینه ب من گفت مطهره بیادپیش توتا من بتونم کارای تولدروانجام بدم،،، ازشانسشونم شب قبل ازتولد،، عروسی دعوت بودن وباهمون لباسای خوشگلش آخرشب اومدپیشم،خلاصه سرتون دردنیارم روزتولدیه ساعت زودترمامانم وخواهرکوچیکموو بچه هاشوباکیک فرستادیم رفتن حتی ب بچه های خواهرمم چیزی نگفتیم که سوپرایزروخراب نکنن😬اونام یه جورایی سوپرایزشدن🤩ومن موندم ومطهره بهش گفتم بریم خونه ی شما تا آجیت یکم موهای منومرتب کنه مثلامیخوایم بریم تولدتیدا خانم تمام مدتی که کیک درست میکردم هی میگفت خاله بایدبرامنم کیک این رنگی درست کنی برامنم این مدلی کیک درست کن،خلاصه ما رفتیم خونه ی خواهرم وحدود40نفری مهمون داشتن همه ساکت وبی صدا نشسته بودن ،،،کفشای مهمونام بعدازواردشدن ب مهمونی قایم میشد😅خلاصه مطهره جونم لباسای عروسکی خوشگلشوپوشیده بودوباکفشای پاشنه بلندوپروانه ایش ازپله ها بالامیرفت و من همچنان ازش فیلم میگرفتم،،،همه ام ساکت منتظرورودعروس خانم بودن🥳،دروکه بازکردهمه جیغ دست آهنگ بادکنک بترکونن فش فشه روشن کنن🎉🎊 خلاصه من که میدونستم کلی ترسیدم وتمام بدنم میلرزیدتانیم ساعت حس میکردم قلبم اومدنوک پاهام😱مطهره جونم همینطورشوک شده بودبغض کرده بوددستاش آویزون مونده بود🤪قبل ازاینکه بریم خونشون هی میگفت خاله بنظرت تیدا بفهمه سوپرایزشده چکارمیکنه؟چی میگه؟منم دوست دارم سوپرایزبشم🤩 کلی باهم حرف زدیم وتمام حسایی که دراین موردداشت روبهم گفت🤗ازاینکه تونستم منم سهمی توخوشحال کردن مطهره جون داشته باشم خیلی خوشحالم 🥰کیکم هدیه من ب مطهره جون بود،دیگه بهش هدیه ندادم همین هدیش بود😉کیکم خداروشکرعالی شده بود،،،اولین باربودکیک چهارطبقه درست میکردم خودم بیشترهیجان واسترس کیک روداشتم،،،وخداروشکرتونستم سربلندبیرون بیام ازاین بابت،،،تجربه وحس شیرینی بود،،،🎊🎉🤗🎈🎂
تزیینات روی کیکم بامقواست نگاه ب طرح سادش نکنیدخیلی زمان بردتا آمادشون کردم حدود100وخرده ای دایره درآوردم شماره گذاری کردم باچسب حرارتی بهم چسبوندم،بعدرنگ کردم بعدباچسب پهن پشتشون چسب زدم که رطوبت خامه روب خودش نگیره،رنگای خامه ازپرنگ ب کمرنگه طبقه ی بالایی تقریبا میشه گفت سفیدیه حاله ای ازرنگ آبی توش بود،توی عکس بخاطرانعکاس رنگ آبی تقریبارنگ خامه یه جورافتاده،،،
عکسیم که ازکیک گرفتم یه عکس کاملاعجله ای هستش،،،که وسط مراسم تولدگرفتم چون خیلی خسته بودم وحس عکس گرفتن نبود،،فقط بخاطراینکه یادگاربمونه🌺
#کیک اسفنجی#کیک اسفنجی قنادی#کیک خامه ای#خامه فرم گرفته#فلینگ موزوگردووچیپس شکلاتی وسس شکلاتی#خوشمزه#کیک تولد#Akram
شادوپرازانرزی باشید☘️
...
نظرات