عکس حلیم گندم
معصومه
۱۸
۳۱۴

حلیم گندم

۱۲ مرداد ۰۱
خودت رو باور داشته باش
به توانایی خودت برای کارهای بزرگ اطمینان داشته باش
...
نظرات