عکس توپک خرمایی

توپک خرمایی

۲۳ آبان ۰۱
سلام سلام 🦋🦋🦋🦋

،🌼🌼🌼خدا نکند انسانی از خوب بودنش خسته بشود،
آدمی بشود که مهربانیش هربار نگران و آزرده خاطرش کرده...
چرا که آن وقت است که می ماند بلاتکلیف،
نه بد بودن را بلد است،
و نه توان خوب ماندنش است،
آن وقت است که میگریزد...
هجرت از دنیای آدم ها،
به خلوتی که درونش پوچِ پوچ است.
سکوتی که قالبش تنهایی است،
که خودخواسته نبوده
و لذت بخش نیست...
آدم ها را ، از خوب بودنشان خسته نکنیم.
✍️✍️سامان _رضایی
...
نظرات