عکس کال جوش اصفهانی
نغمه خانومم
۴۵
۶۱۸

کال جوش اصفهانی

۲۸ آذر ۰۱
این پیغام برای توست، برای تویی که نیاز داری کسی خستگی‌های تو را درک کند و سختی‌های انکار ناپذیر مسیری که در آستانه یا میانه‌ی آن ایستاده‌ای را به رسمیت بشناسد.
من خستگی‌های تو را می‌فهمم، و به تو بابت گریز ناخواسته‌ای که به بیراهه‌ی رکود می‌زنی حق می‌دهم.
می‌فهمم در بزنگاه دغدغه‌ها و رنج‌های اجتناب‌ناپذیر جهانت ایستاده‌ای و سختی‌ها تو را بی‌تاب کرده، می‌فهمم چقدر دلت برای یک خیال خوش و یک ذهن آسوده و یک کنج راحت تنگ شده، می‌فهمم چقدر دلت می‌خواهد ادامه‌ی مسیر را به کسی بسپاری و کنار بکشی و خودت را راحت کنی.
اما از تو می‌خواهم به چند سال بعدت فکر کنی؛ به راهی که پایان یافته و رویاهایی که محقق شده‌اند و تویی که از خودت بابت تلاش به موقعی که داشتی قدر دانی می‌کنی.
می‌خواهم بدانی یک چیزهایی اگر به وقتش اتفاق نیفتند، دیگر به هیچ دردی نمی‌خورند.
پس بلند شو، خودت را جمع و جور کن، تمام توانت را به کار بگیر و تمام قد برای هدفت تلاش کن.
به زودی به مقصد می‌رسی و می‌بینی که ارزشش را داشته و چه خوب که جا نزدی.
این پیغام برای توست، برای تویی که در دوراهیِ ادامه دادن و تسلیم شدن ایستاده‌ای؛
لطفا به خاطر خودت ادامه بده...
#نرگس_صرافیان_طوفان


سلام سلام
کال جوش اصفونی😍
با پیاز داغ و گردو فراااوون و کشک محلی
خوشمزه و مقوی👌
# کله_جوش#اصفهانی
...
نظرات