عکس بستنی زمستانی

بستنی زمستانی

۱۲ بهمن ۰۱
می‌گویند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد . شما گوش نکنید، چون اگر چنين بود از منش و شخصیت هیچكس، چيزى باقى نمیماند

هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش نگذار برخورد نادرست آدمها، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.

اگر جواب هر جفايى، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد!
اگر نمی توانى شخص مثبت زندگی كسى باشى...
اگر براى ياد دادنِ همان خوبى هايى كه خودت بلدى ، ناتوان هستی اگر خوبى كردى و بدى ديدى
كنار بكش؛ اما بد نشو...
اين تنها كاريست كه از دستت بر می‌آید...

تو شخص مثبت زندگی خودت باش...
...
نظرات