عکس شله زرد

شله زرد

۱۷ فروردین ۰۲
#شله زرد
برای خوش طعم شدن میتوان داخل مواد خلال بادام اضافه کرد.
* نکته: برای خوش رنگ شدن زعفران میتوان به جای دم کردن زعفران از چند تکه یخ استفاده کرد.
* نکته: زعفران دم کرده اضافی را میتوان در قالب یخ ریخت و در جایخی نگه داشت در صورت نیاز چند تکه یخ زعفران داخل غذا انداخت.
...
نظرات