عکس شله زرد

شله زرد

۱۶ مرداد ۰۱
#حسینی_ام
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

پرسیدم ازحلال ماه، چرا قامتت خم است؟
آهی کشید و گفت:که ماه محرم است.
گفتم: که چیست محرم؟
با ناله گفت:ماه عزای اشرف اولاد آدم است.

 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
...
نظرات