عکس #باسلوق زعفرانی
Arka1996.1994
۹۶
۷۸۴

#باسلوق زعفرانی

۱۳ اردیبهشت ۰۲
در زمستان خشک،
در پاییز زرد،
و در بهار سبز می شوند؟
اما تو باور نکن ،
دوست داشتن اگر
به جان درخت ها هم بیافتد
چهار فصلشان شکوفه باران است.
...
نظرات