عکس قرمه سبزی?

قرمه سبزی?

۲۵ خرداد ۰۲
دریا باش!
دریا سنگ هایی را که به سویش پرتاب میکنند را
چنان در آغوشش گم میکند
که سنگ از خاطر می برد از کجا آمده!
دریا باش
پُراُبهت و عمیق و آرام...
...
نظرات