عکس بستنی میوه ای

بستنی میوه ای

۱۰ تیر ۰۲
بابا داشت روزنامه میخوند بچه گفت:
بابا بیا بازی
بابا که حوصله بازی نداشت
ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود
رو تیکه تیکه کرد وگفت فرض کن
این پازله درستش کن
چند دقیقه بعد بچه درستش کرد
بابا، باتعجب پرسید:
توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی
چطور درستش کردی؟
بچه گفت:
آدمای پشت روزنامه رو درست کردم
دنیا خودش درست شد...

آدمای دنیا که درست بشن...
دنیـا هم درست میشه


...
نظرات