عکس برانی ایرلندی
ring*
۴۷
۵۲۰

برانی ایرلندی

۱۵ دی ۹۴
*باشیرقهوه داغ آی چسبید، بجای شماهم خوردم خخخخ
**نکات پخت کیک...
#چراکیک حالت خیس ومرطوب دارد؟
1.کیک قبل ازپخت کامل ازفرخارج شده
2.شکر، مایعات وچربی کیک زیادبوده
3.کیک داخل قالب مانده وسردشده***
#چراکیک حالت چروکیده وبهم فشرده دارد؟
1.قالب نسبت به موادکیک بزرگ بوده
2.قالب بیش ازحدچرب بوده
3.موادبیش ازحدمخلوط شده
4.مقدارمایعات زیادبوده
5.کیک بیش ازحدپخته***
#چراپس ازپخت پف کیک خوابیده است؟
1.دمای فرکمترازمقدارلازم بوده
2.پخت کیک کافی نبوده
3.میزان شکرمورداستفاده زیادبوده
4.قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده
5.کیک هنگام پخت تکان داده شده
6.درفر قبل ازپخت کیک زیادبازشده
7.زمان اضاف کردن سفیده،موادزیادمخلوط شده
8.بعدازافزودن آرد،موادزیادمخلوط شده
9.مقداربکینگ پودریاجوش شیرین زیادبوده
10.مقدارمایعات کمتریابیشتربوده***
ادامه دارد...
...
نظرات