عکس دوغ
مامان میلاد
۲۹
۹۴۴

دوغ

۲۷ آذر ۹۵
دوغ با ماست تازه ...
عمه جان شیر گاو میخره خودش ماست درست میکنه ...واسه منم زحمت ماست را خودش کشیده بود...
...
نظرات