عکس دسر موزی
sanaz
۱۴
۷۳۰

دسر موزی

۱۷ اسفند ۹۵
زندگی خوب
در دوجمله خلاصه میشود:
لذت بردن از روزهای خوب
صبر کردن در روزهای بد
...
نظرات