عکس تارتلت شکلاتی
Elham_bazazan
۳۰
۱.۵k

تارتلت شکلاتی

۱۳ فروردین ۹۶
مي پرسم چند درصد از زندگيت راضي هستي!؟ميگه هشتاد درصد!
مي پرسم:چند درصد اوقات احساس مي كني خوشحالي؟يه مكثي مي كنه ميگه سي درصد!يهو انگار به يه سوال سخت رسيده باشه ميگه چرا اينجوريه!؟
ميگم خب معلومه!تو توو زندگيت كلي قانون نانوشته واسه خودت وضع كردي و خودتو مجبور مي كني كه انجامشون بدي.
مي پره وسط حرفم مي گه يعني چي؟
ميگم:خودت قانون وضع مي كني واسه خودت،بعد خودت خودتو مجبور مي كني كه انجامش بدي و طبعا انجامشم ميدي.بعد از اينكه به قانون خودت عمل كردي راضي ميشي!
ميگه باز نفهميدم.
مي خندم مي گم نفهمي ديگه!
واسه زندگيت قانوني وضع كن كه خوشحالت كنه راضيت نكردم نكرد...
كسرا بختياريان
...
نظرات