عکس نان فطیر
zjojo✔
۳۹
۱.۳k

نان فطیر

۱۴ خرداد ۹۶
بچه که بودم فکرمی کردم فقط زنبورهانیش میزنند
اماوقتی بزرگ شدم دیدم،شنیدم،رفتم،آمدم ویادگرفتم
نه!
آدم هاهم نیش میزنند!
وهرچقدرصمیمی تروعزیزتر
نیششان سمی تر!
...