عکس رولت حلوا
فرشته
۹۶
۱.۶k

رولت حلوا

۷ بهمن ۹۶

پنج شنبه ها بهترین روز هفته بود
مدرسه که تعطیل میشد بدو بدو میومدیم خونه و ناهار میخوردیم و تند تند مشقامونو مینوشتیم و درسای شنبه رو میخوندیم تا جمعه کاری نداشته باشیم
جمعه ها صبح از خواب که بیدار میشدیم بابا حلیم و عدس و نون سنگک گرفته بود
صبحانه میخوردیم و لباس عوض میکردیم حاضر و آماده تا بریم خونه باباجون
کل هفته رو برای این روز پر پر میزدیم
نوه های عزیز کرده باباجون بودیم و اگه جمعه مشکلی پیش میمومد و نمیتونستیم بریم شنبه صبح باباجون با دو کیلو کیک فنجونی میومد خونمون
اماا.....
از روزی که باباجون رفت پنجشنبه ها هم بوی دلتنگی دارد
بوی دلتنگی.......
روحت شاد پدربزرگ مهربونم😢
#رولت_حلوا
...
نظرات