عکس خوراک تن ماهی.
sare
۱۲
۴۳۵

خوراک تن ماهی.

۶ فروردین ۹۷
بامدادی ک تفاوت نکندلیل ونهار
خوش بوددامن صحراوتماشای بهار
بلبلان وقت گل آمدک نبایدازشوق
ن کم ازبلبل مستی توبنال ای هوشیار
🌷🌷 سعدی شیرازی🌷🌷
#خوراک تن#ساره پز#تندوخوشمزه#
...
نظرات