عکس نان بربرى خانگی
leili.a
۱۴۰
۱.۵k

نان بربرى خانگی

۱۴ خرداد ۹۷
مگر می شود لذت نان پختن را تجربه نکرد؟!!
آرامشی که در ورز دادن خمیر هست و بوی خوش نان تازه که خانه را پر میکند و اهل خانه را مست...
شاید حال این روزهای ما بخاطر پرهیز از همین لذت های کوچک است که خراب است!!
...
نظرات