عکس میگو

میگو

۱۷ تیر ۹۷
سلام دوست جونیای خودم،ان شاءالله که حالتون خوب باشه
این میگوی خوشمزه بری حدوددوسال پیش بوده ودوست داشتم عکسش روبراتون پست کنم

بهترین راه برای درامان ماندنــ
ازدلشکستگی هااین است کهــ
هیچ چیزی ازهیچ کسیــ
توقع نداشته باشیمــ
...
نظرات