عکس بقچه بادمجان و ژله چرخشی وپاناکوتا
فائزه
۲۳
۳۵۳

بقچه بادمجان و ژله چرخشی وپاناکوتا

۲۱ تیر ۹۷
خدایا...

به من دلی پرمهر ، زبانی نرم ، نیتی خیر ، گفتاری خوب ، عملی صالح و صبر بر مشکلات عطا فرما
تادر پناه امن تو با تسلط برگفتار و اعمالم موجب آرامش و پیشرفت در زندگی خود و دیگران باشم
...
نظرات