عکس ته انداز مرغ
Sara.R
۴۷
۱.۲k

ته انداز مرغ

۱۰ شهریور ۹۷
سلام ... 💖💖💖
حال و احوال شما ؟ خوبید ؟ خوشید ؟ ☺
خب اینم ته انداز بنده ک یه کوچولو برشته شد 😊 مدیونید فکر کنید سوخته 😆
____________________
💕 خوش خیال کاغذی 💕
💖 دستمال کاغذی به اشک گفت :
💖 قطره قطره ات طلاست ...
💖یک کم از طلای خود حراج میکنی ... ؟
💖 عاشقم ... با من ازدواج میکنی ؟
💖 اشک گفت : ازدواج اشک و دستمال کاغذی ... !؟
💖 تو چقدر ساده ای خوش خیال کاغذی !
💖 توی ازدواج ما ، تو مچاله میشوی ...
💖 چرک می شوی و تکه ای زباله می شوی ...
💖 پس برو و بیخیال باش ...
💖 عاشقی کجاست ؟ تو فقط دستمال باش !
💖 دستمال کاغذی ، دلش شکست ...
💖 گوشه ای کنار جعبه اش نشست ...
💖 گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد ...
💖 در تن سفید و نازکش دوید خون درد ...
💖 آخرش ، دستمال کاغذی مچاله شد ...
💖 مثل تکه ای زباله شد ...
💖 او ولی شبیه دیگران نشد ...
💖 چرک و زشت مثل این و آن نشد ...
💖 رفت اگر چه توی سطل آشغال ...
💖 پاک بود و عاشق و زلال ...
💖 او با تمام دستمال های کاغذی فرق داشت ...
💖 چون که در میان قلب خود دانه های اشک کاشت ...
۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰
۱ : ۱۹
💖💖💖
...
نظرات